Blog Frank Naert

donderdag, maart 05, 2015

Lode Vereeck: wat hebben we geleerd?

Zondag 1 maart kwam senator en professor economie Lode Vereeck voor de Open-VLD in Scharpoord een uiteenzetting geven over de zin en de onzin van de vermogens(winst)belasting. Een goede opkomst en een interessante spreker zorgden voor een boeiende en leerrijke voormiddag. Wat hebben we dan geleerd? 1. De discussie over de vermogenswinstbelasting wordt best bekeken in de context van de zesde staatshervorming. Deze staatshervorming zorgt voor een hertekening van de geldstromen tussen de diverse overheden in ons land. Blijkt dat de federale overheid nog meer als vroeger slechts een doorgeefluik is voor de vele miljarden die, vooral via belastingen, binnenstromen. Van de 130 miljard euro blijft slechts 30 mrd over voor de federale overheid. De rest gaat vooral naar de gewesten en de gemeenschappen, en ook naar de sociale zekerheid en de EU. Met het extra geld dat de regio’s sinds de zesde staatshervorming krijgen steken zij de sociale zekerheid voorbij als belangrijkste ‚spender’ van belastingcenten. 2. De regering-Michel heeft al een zogenaamde tax shift gerealiseerd en dat voor ongeveer 3,5 mrd euro. Dit is het bedrag waarmee de loonlasten naar omlaag gaan, hoofdzakelijk voor de bedrijven en in mindere mate onder de vorm van een hoger netto loon voor de werknemers. De motivatie daarvoor is te vinden in de vaststelling van het Planbureau dat de eerste soort loonlastenverlaging veel meer extra jobs oplevert dan de tweede soort. Deze verlagingen worden gecompenseerd door het verhogen van andere soorten belasting, onder andere accijnzen en de zogenaamde Kaaimantaks. 3. Alles samen genomen behoort de belastingdruk, met 45 % van het bruto binnenlands product, en het overheidsbeslag, met 53 % van datzelfde product, tot de hoogste in de wereld. Het terugdringen hiervan zou dus een eerste prioriteit moeten zijn. Binnen dat overheidsbeslag valt dan weer op dat het percentage dat in België van vermogens(winst)belastingen komt vandaag eveneens al van de hoogste in de wereld is. Er zijn letterlijk tientallen soorten Belgische en regionale vermogens- en vermogenswinstbelastingen op te noemen. Waar nu de publieke aandacht op gevestigd is zijn de meerwaarden op aandelen en op vastgoed. Die zijn inderdaad, onder bepaalde voorwaarden, momenteel nog onbelast. Dit in tegenstelling met de meeste andere ontwikkelde landen die dergelijke meerwaarden wel belasten. Daarover kan dus gepraat worden, natuurlijk met de te hoge belastingdruk als basisgegeven. Waar ook over gepraat moet worden is over de extreme toestanden die naar buiten zijn gekomen met o.a. Luxleaks. Laat het duidelijk zijn dat het hier om uitzonderingen gaat en dat de aanpak van dergelijke gevallen nodig is maar het probleem van de hogeloonlasten niet zal oplossen. Dat hebben we dus geleerd. Piet zal tevreden zijn.

dinsdag, februari 10, 2015

Vermogens(winst)belasting

De discussie over de zogenaamde tax shift laait hoog op. De lasten op arbeid moeten naar omlaag en dat moet worden gecompenseerd. De uitgaven van de overheid zouden kunnen verlaagd worden. Dat blijkt evenwel niet zo goed te lukken, hoewel ons land tot de top behoort van de 'big spenders' in de wereld. Andere inkomsten zoeken dus. De vermogens komen dan in het vizier en zijn het geliefkoosde jachtterrein geworden van de vakbonden. Wat hen betreft moet en zal de vermogensbelasting of eventueel de vermogenswinstbelasting er komen. Voor wie meer wil weten over deze problematiek organiseert Open-VLD Knokke-Heist op 1 maart 2015 een voordracht. Professor Lode Vereeck, specialist in de openbare financiën en senator, komt dan om 11 u in Scharpoord spreken over de zin en onzin van de vermogensbelasting. Noteer de datum dus in uw agenda.

maandag, februari 17, 2014

Opcentiemen

Amusante discussie op de Kneistikrant over de opcentiemen op het onroerend goed. Amusant omdat de Kneistikrant een verkeerde uitleg geeft en niemand zich daar vervolgens aan stoort. Volgens de krant betekent 1900 opcentiemen dat er 19 % onroerende voorheffing wordt betaald op het kadastraal inkomen. Was het maar waar. We betalen immers veel meer. Het systeem van opcentiemen houdt in dat er belasting op belasting wordt betaald. Uitgangspunt is de onroerende voorheffing van het Vlaamse Gewest. Deze belasting bedraagt momenteel 2,50%. Op een kadastraal inkomen van 1000 € betaal je dus 25 € belasting aan het Vlaamse Gewest. Dan komen de provincie en de gemeente. West-Vlaanderen heeft een opcentiem van 355. Dit wil zeggen dat je op elke euro belasting die je aan Vlaanderen betaalt, nog eens 355 eurocent aan de provincie betaalt, dat is dus 25 keer 3,55 euro of 88,75 euro. Aan de gemeente Knokke-Heist betaal je per euro gewestbelasting nog eens 1900 eurocent extra, dat maakt nog eens 475 euro. In totaal betaal je dus 25 + 88,75 + 475 = 588,75 euro op je kadastraal inkomen van 1000 euro, ofwel 58,875 % belasting, waarvan 47,5 % aan de gemeente Knokke-Heist. Met dergelijke percentages kun je moeilijk van een fiscaal paradijs spreken.

zaterdag, juni 22, 2013

Verliespost voor de gemeente

Ik heb in de gemeenteraad en op deze blog (zie 27/2/2006 en 26/10/2011) al dikwijls gewaarschuwd tegen bepaalde participaties van de gemeente. We weten hoe het onze participatie in de Gemeentelijke Holding (klik hier) is vergaan, nu is er een nieuw 'accident'. Via Finiwo participeert de gemeente in ECS, dit is het leveringsbedrijf voor elektriciteit en gas van Electrabel. De gemeenten hebben 5 % van de aandelen in ECS, maar delen voor 40 % in de winst of het verlies van ECS. Voor het eerst heeft ECS in 2012 verlies geleden. Dit is het gevolg van onder andere de blokkering van de energieprijzen, de dure gasaankoopcontracten van ECS, het verloop van klanten, enz. Finiwo moet een bedrag van 660.972 euro betalen in dat verlies. Voor de gemeente komt dit neer op ongeveer 25.000 euro, daar waar het jaar voordien nog een winst van 250.000 euro werd opgetekend. Het is bij Finiwo nu ook aan het dagen dat het misschien beter is om uit ECS te stappen. Het juiste moment om dat te doen, nu het met ECS niet de goede kant opgaat, is evenwel al lang gepasseerd.

vrijdag, mei 31, 2013

De mysterieuze boete

We zijn dus ontsnapt aan een EU-boete als we de Vlaamse pers mogen geloven. Europa heeft, op een enkele uitzondering na, nooit 'gesproken' over een boete. Of ze erover 'gedacht' hebben weten we niet. Het vermoeden is dat de Vlaamse pers voor een sterk stukje dramatiek heeft gezorgd. Lees hier meer.

zondag, april 28, 2013

Kapitaal meer belasten?

Is de belasting op arbeid in België zo hoog omdat het kapitaal te weinig belastingen betaalt? Als je de media volgt zou je inderdaad die indruk kunnen krijgen. De baas van Omega Pharma vindt dat hij te weinig belastingen betaalt. Franse miljonairs en acteurs zoeken hun toevlucht in ons land omwille van fiscale redenen. Vele grote bedrijven blijken nauwelijks vennootschapsbelasting te betalen. De notionele interestaftrek ligt onder vuur. Je zou dan denken dat de opbrengst van de belasting op allerlei vormen van kapitaal in België sterk onder het niveau van andere landen zou vallen. Niets is minder waar. Als je enkel kijkt naar de drie landen waarmee we onszelf dikwijls op andere vlakken vergelijken, met name met Nederland, Duitsland en Frankrijk, dan liggen de opbrengsten van kapitaalbelastingen bij ons het hoogst. Lees er hier meer over.

zaterdag, april 06, 2013

Het neoliberalisme als zwarte schaap

Het neoliberalisme wordt dikwijls met alle zonden van Israël beladen. In een artikel in Knack worden nu ook de moderne beschavingsziekten zoals depressies en burn-out toegeschreven aan de kwalijke invloed van het neoliberalisme. Meer hierover leest u hier.